Nieuw.us | Maarten Luther

Counter

Maarten Luther
Mon. 17/10/11 — Lodewijk Den Breejen
Zijn levensloop

Maarten Luther als kind (1483-1501)

Luther als student in Erfurt (1501-1505)

De universiteit van Erfurt was in die tijd tot de belangrijkste Duitse universiteiten. Men moest in die tijd, voordat men naar een hogere faculteit kon gaan, eerst de zogenaamde zeven vrije kunsten (een basis) leren. Dit doet Luther ook en hij krijgt in het jaar 1502 het baccalaureaat, de eerste academische graad. In het jaar 1505 wordt hij magister. De trotse vader hoopt nu, dat de rechtenstudie even goed zal verlopen en zijn zoon een advocaat gaat worden.

Maarten Luther als professor in Wittenberg (1512-1517)

Luther is in 1512 doctor in de theologie geworden. Luther is dan hoogleraar in de theologie aan de Wittenbergse universiteit Leucorea. Hij hield colleges over de Psalmen (1515/16), de Brief aan de Galaten (1516/17) en de Brief aan de Hebreeën (1517/18). Luther is in 1514 ook predikant in de Stadskerk van Wittenberg.

Het aanslaan van de stellingen en de gevolgen (1517-1519)

Luthers terugkeer naar Wittenberg (1522-1525)

Uiteindelijk keerde Luther wanneer de reformatie nogal de radicale kant op ging terug naar Wittenberg om de beweging opnieuw de gematigde kant op te sturen. Zijn terugkeer bracht geen problemen met zich mee, toch was het gevaar niet helemaal geweken want de rijksban werd in 1524 op de 3de Neurenbergse Rijksdag vernieuwd. Toch bleef een arrestatie uit gezien het enorme succes die de beweging kende. In de volgende jaren begon Luther via geschriften en preken zijn leer in de praktijk om te zetten hierbij behield hij zijn gematigde instelling. Ook steunde hij alleen strikt veranderingen op religieus vlak wat blijkt uit zijn houding tegenover de boerenopstand.

Luthers werken vanaf 1525

Luther ging in de volgende jaren verder met het op orde brengen van het leven van kerk en gemeente. Zo bereikt hij bij de keurvorst, dat deze enige maatregelen doorvoert om de Reformatie veilig te stellen.
Ook vallen in deze periode de visitatiereizen van Luther, waarbij hij het werk van de predikanten en de uitvoering van de door hem opgedragen hervorming van de kerkdiensten controleert. Na een van zulke visitatiereizen ontstaat in 1528 ook het ‘Onderricht van de visitatoren aan de predikanten in het keurvorstendom Saksen’ door Philippus Melanchthon.
Naast de kerkenordeningen ontstaan het Doopboekje en het Trouwboekje en in 1519 de Kleine en de Grote Catechismus.
Van Luther, die altijd al dol op zingen was (‘Wie zingt, bidt dubbel’), stammen ook het Klugsche Gesangbuch en het beroemde, in 1527 ontstane ‘Een vaste Burcht is onze God.’

De voortgang van de Reformatie in de Rijkspolitiek

De 1e Rijksdag te Speyer (1526) heeft voor het eerst een mogelijkheid voor de Protestanten geschapen om hun hervormingen ook rechtsgeldig door te voeren. Het werd nu aan de landsvorst overgelaten tot hoe ver de hervormingen in zijn land mochten gaan.
Weliswaar eindigt de Rijksdag te Augsburg in 1530 met een verbod van elke vernieuwing, maar de Hervormers konden de door Melanchthon geschreven ‘Augsburgse Confessie’ (‘Confessio Augustana’) aflezen, wat een groot succes betekende. In dit werk zetten zij hun belijdenis uitvoerig uiteen.
Luther zelf verschijnt niet op de Rijksdag, maar wordt wel door zijn vertegenwoordigers, vooral Melanchthon, over alle gebeurtenissen geïnformeerd. Hij brengt zijn tijd door op de Vesting Coburg.
Luther kon in 1528 een oorlog tegenhouden, hij was steeds een tegenstander van gewelddadige acties. Maar hij kon het uitbreken van de Schmalkaldische Oorlog (1546/1547) niet tegenhouden.
De rijksdag van Augsburg (1530) leidde echter tot een verbod van elke godsdienstige vernieuwing. Als reactie op deze anti-reformatorische houding richtten enkele Duitse vorsten en steden een ‘Schmalkaldisch Verbond’ op tegen de katholieke gebieden.
Later gaat Luther gewoon weer aan het werk in Wittenberg. Luther schrijft later samen met een vriend, een catechismus voor de dominees. Ook voor de kinderen schreef hij een ‘kleine catechismus’

Laatste levensjaren (1540-1546)

Gedurende zijn laatste levensjaren kampte Luther erg met lichamelijke kwalen, daarbij viel het sterven van zijn dochter Magdalena hem erg zwaar. Dit zou mede de oorzaak zijn van zijn meer en meer intolerante houding tegenover andere gelovigen in het bijzonder tegen joden. De ouder wordende Luther veroordeelde nu allen die zich niet lieten bekeren. Zijn preekactiviteiten zette hij echter onverminderd voort samen met zijn colleges die hij tot de laatste zucht hield.

De 95 stellingen

Wat hielden de stellingen in? In de 95 stelling staan heel veel redenen waarom het verkopen van aflaten niet goed is, nou, ten minste waarom het niet klopt. Ze hebben allemaal wel te maken met de aflaten, of boetedoening. Hij wil met deze stellingen discussiëren over de aflaatbrieven. Maar ook (denk ik) bewijzen dat hij gelijk heeft. Hij heeft niet geschreven het is fout. Nee, hij schrijft wat er fout aan is en waarom. Bijvoorbeeld omdat het in de bijbel staat. Hier onder zie je een paar stellingen. Om ze allemaal in dit werkstuk te zetten is een beetje te veel.

Stelling 6
De paus kan geen enkele schuld vergeven tenzij door te verklaren en te verzekeren, dat ze door God vergeven is, of het moest zijn, dat hij vergeeft in gevallen, die tot zijn bevoegdheid behoren; als dit over 't hoofd gezien werd, zou de schuld zonder meer blijven.

Stelling 36
Iedere willekeurige christen, die waarlijk berouw toont, heeft volledige kwijtschelding van straf en schuld; die komt hem ook zonder aflaatbrieven toe.

Stelling 84
Wat is dat voor een nieuw soort vaderlijke liefde van God en van de paus: dat zij aan ongelovige en vijandige mensen om geld toestaan een gelovige ziel, die God liefheeft, vrij te kopen; en toch bevrijden zij haar niet om de nood van die vrome en beminde ziel zelf, gratis uit liefde?

De gevolgen van het handelen van Luther

De reformatie heeft tot op de huidige dag grote invloed uitgeoefend op het religieuze denken. Het handelen van Maarten Luther is nog merkbaar. De protestantse kerk is uit zijn leer ontstaan. Dus de protestantse kerk is een gevolg van zijn handelen. En uit de protestantse kerk zijn ook weer andere kerken ontstaan. Zoals de gereformeerde kerk, christelijk gereformeerd en doopsgezind. De protestantse kerk volgt de leer van Maarten Luther.

De boeken van Maarten Luther

Zijn ideeën beschreef hij in onder andere: ‘An der christlichen Adel deutscher Nation’, ‘Von der Freiheit eines Christenmenschen’ en ‘De servo arbitrio’. Dit boek ging over de vrijheid van de wil. Bovendien schreef Luther een bijbelvertaling (Lutherbibel) en catechismussen.

Reformatie

Reformatie is de godsdienstige vernieuwings in de 16e eeuw. Hier uit zijn een aantal afzonderlijke 'protestantse' Kerken, gescheiden van de rooms-katholieke Kerk en niet langer ondergeschikt aan de paus ontstaan. Met voorlopers als John Wycliffe en Jan Hus ontketende Maarten Luther in 1517 de Reformatie door zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg te nagelen. De grondgedachte van de Reformatie was de afwijzing van het leerstuk van goede werken (de mens kon alleen door God's genade gered worden, niet door eigen verdiensten) en de nadruk op het belang van de bijbel in tegenstelling tot uitspraken van de geestelijkheid. Deze opstelling sprak velen aan die een grotere individuele vrijheid wilde. De Reformatie sloeg vooral aan in Noord- en West-Europa, en heeft tot op de huidige dag grote invloed uitgeoefend op het religieuze denken. De belangrijkste richtingen zijn: lutheranisme, calvinisme, de anglicaanse Kerk, ook allerlei radicale stromingen zoals die van de wederdopers.

lutheranisme

Het lutheranisme is de leer van Maarten Luther. Hij ontketende de Reformatie toen hij in 1517 in Wittenberg de aflatenhandel van de Kerk aanviel. Luther wees de autoriteit van de paus en het kerkelijk leergezag af en wilde zich alleen laten leiden door de bijbel. Centraal in zijn leer was de opvatting dat de zondige mens niet gered wordt door goede werken maar alleen door het geloof (sola fide), het vertrouwen in Gods rechtvaardigheid. Deze denkbeelden werden samengevat en verdedigd in de zg. Augsburgse confessie, het belangrijkste belijdenisgeschrift van het lutheranisme.

Maarten Luther
Maarten Luther was Augustijner monnik, hoogleraar in de moraaltheologie te Wittenberg (1508), later in de bijbelse theologie de eerste kerkhervormer van de 16e eeuw. Hij leefde in Duitsland. Hij is geboren in Eisleben op 10 november 1483 en is gestorven in Eisleben op 18 februari 1546. Hij stamde uit een boerengeslacht Over Maarten Luther is nog veel meer te lezen in zijn levensloop.
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties