Nieuw.us | Top 50 Nieuw.us fictie/non-fictie december 2013

Counter

Top 50 Nieuw.us fictie/non-fictie december 2013
Fri. 22/11/13 — Lodewijk Den Breejen
1. [-] Rowan Williams – Geloof in de publieke ruimte, uitg. Skandalon, 416 blz., 33,50 euro; ISBN 9789490708

Op 13 december houdt Rowan Williams de Edward Schillebeeckx Lezing. Informatie en aanmelden.

Woensdag 20 november gaf dr. Stephan van Erp een inleidend college over Rowan Williams.

Religie en geloof – in al hun variaties – leveren een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. De invloedrijke Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, breekt met de gangbare opinie dat geloof exclusief thuishoort in de privésfeer. Een al te strikt seculiere overheid loopt het gevaar overdreven rationeel te zijn ­– en alles wat daarbuiten valt onbespreekbaar te maken. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan.

Williams ontvouwt in dit boek – in 26 thematische hoofdstukken – zijn evenwichtige visie op geloof en politiek. Vanuit een diepgaande kennis van de geschiedenis, de filosofie en de huidige politiek laat Williams de religieuze identiteit van Europa zien, het belang van gemeenschap en pluralisme, en de effecten van secularisme. Verder gaat hij in op onder meer mensenrechten, godslastering, duurzaamheid, economie, spiritualiteit, de zorgzame samenleving en de participatiemaatschappij.

Geloof in de publieke ruimte is een vertaling van Faith in the Public Square (2012), vertaald door Huub Stegeman en Stephan van Erp. Het boek bevat een ten geleide van de Oud-katholieke aartsbisschop Joris A.O.L. Vercammen en wordt ingeleid door Stephan van Erp.

Williams houdt de lezer een erudiet vergrootglas voor, waarmee we onze cultuur en samenleving kunnen bekijken. Wat hij ons laat ontdekken is niet zozeer een leidraad (‘laten we het zo doen’), maar een andere, rijkere blik op de wereld.

Alister McGrath

Na een decennium van rommelige compromissen en discussies over gender en seksualiteit waarin de aartsbisschop met moeite de wereldwijde Anglicaanse Gemeenschap bij elkaar wist te houden, horen we hier ‘Rowan Unplugged’, het werk van een man die zich eindelijk vrij voelt om te zeggen wat hij denkt.

The Observer

Het boek is doorspekt met onverbloemde kritiek op de economische en politieke waarden die westerse samenlevingen beheersen. Het vormt een kritiek op de vanzelfsprekendheden van ons leven in de 21e eeuw – zoals het idee dat economische groei per definitie goed zou zijn. Volgens Williams is het de taak van de kerk om te vragen waarom dat zo zou zijn.

The Observer

Menig lezer zal zich afvragen hoe hij de tijd vond om te schrijven over zoveel uiteenlopende onderwerpen. Ik vraag me af wanneer hij eigenlijk tijd had om alles te lezen wat hij nodig had voor het schrijven van deze essays. Het resultaat is hoe dan ook opmerkelijk te noemen, omdat deze essays getuigen van een praktische wijsheid zoals we die alleen aantreffen bij iemand die zijn huiswerk heeft gedaan.

Stanley Hauerwas

Het boek Geloof in de publieke ruimte is een belangrijke kwaliteitsimpuls in het maatschappelijk debat. Rowan Williams stelt dat religie en geloof niet alleen getolereerd behoren te worden, maar dat zij bovendien een goede bijdrage leveren aan het publieke debat. Gelovige tradities laten zien dat wij aangesproken zijn voordat wij spreken en handelen, en dat er iets van ons gevraagd wordt. Dit nodigt uit tot eerbied, openheid en toewijding.

Erik Borgman

2. [-] Abraham Joshua Heschel – De Profeten , uitg. Skandalon, 706 blz., 50 euro, ISBN 9789490708740
The Prophets van Abraham Joshua Heschel sloeg bij verschijning in 1962 in als een bom. Meteen werd dit boek herkend als een meesterwerk, een boek vol Bijbelse geleerdheid. Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens, en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de ongelofelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid. De profeten kijken naar de samenleving vanuit de optiek van God, die schreeuwt over onrecht en hartstochtelijk ijvert voor gerechtigheid.

Dit door velen gewaardeerde boek (zie de vele reviews op internet, voor voorbeelden klik hier) biedt lezers van het Oude Testament – joden, christenen en andere geïnteresseerden – de mogelijkheid om op een intiem en diep niveau inzicht te krijgen in Israëls profetische beweging.

We zien Heschel in dit boek strijden, tegen het ‘heidendom’ en tegen de Duitse wetenschap die in zijn dagen geen oog had voor het bijzondere van Israëls profetie. Maar vooral tegen een wereld, ónze wereld, die koud en onaangedaan blijft bij onrecht en zich verre houdt van Gods bewogenheid met ons.

Friesch Dagblad

(voor de hele bespreking, zie tabblad 'recensies'

Deze uitgave kwam tot stand op verzoek van rabbijn prof. Yehuda Aschkenasy (1924-2011) en in samenwerking met de stichting ‘De profeten NU’.

De uitgave wordt van harte aanbevolen door:

Jacqueline Aschkenasy-van Dam, Hilversum
Ds. G. Hette Abma, em. predikant, Gouda
Drs. Marja J. van den Beld-Rijfkogel, predikant, Vught
Prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck, em. hoogleraar Cultuurgeschiedenis en remonstrants predikant, Rotterdam
Dr. K. Blei, voorheen secretaris-generaal van de Ned. Herv. Kerk, Haarlem
Dr. Antoine Bodar, priester en auteur, Rome en Amsterdam
Daniël Beaupain, directeur Stichting Pardes, voorheen Folkertsma Stichting voor Talmudica, Amsterdam
Mr. Menno ten Brink, rabbijn, Amsterdam
Dr. C. Constandse, predikant, Bunnik
Dr. W. S. Duvekot, em. predikant, Utrecht
Ds. Wybrand Ganzevoort, em. Predikant, Voorzitter Prov. Commissie Kerk & Israël te Zeist
Ds. Willem Glashouwer, voorzitter Christenen voor Israël Internationaal Amersfoort
Dr. ir. J. van der Graaf, voorheen secretaris van de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk te Huizen
Prof. dr. G. C. den Hertog, hoogleraar Systematische Theologie, Universiteit Apeldoorn
Prof. dr. Hans Jansen, hoogleraar te Brussel, Heusden
Dr. Tzvi Marx, rabbijn, Vught
Huub Oosterhuis, theoloog en dichter, Amsterdam
Ds. Pieter Oussoren, Naardense Bijbelvertaling Utrecht
Mevrouw prof. dr. R. D. N. van Riessen, hoogleraar Christelijke Filosofie, Universiteit Leiden
Prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze dialoog, Universiteit Tilburg
Prof. dr. Simon Schoon, o.a. predikant te Nes Ammim, Amersfoort
Avraham Soetendorp, rabbijn, Den Haag
Dr. Henk Vreekamp, voorheen secretaris van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël, Epe
Ds. Sjirk van der Zee, em. predikant, voorheen Voorzitter van de Hervormde Raad voor Kerk & Israël, Sleeuwijk

3. [-] Vonne van der Meer – Het smalle pad van de liefde ;uitg. Atlas Contact, 2013, 224 blz., 19,95 euro
4. [-] Dave Eggers – De Cirkel; een messcherp commentaar op het internettijdperk, 2013
5. [-] C.S. Lewis – C.S. Lewisbox: De grote scheiding; Brieven uit de hel; Onversneden Christendom; uitg. Kok Kampen, 29,90 euro, na 15 december 2013: 34,90 euro’2013. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn sterven vijftig jaar geleden. Op de website van vertaler Arend Smilde: www.lewisiana.nl is meer te vinden, zo niet alles over deze apologeet van de 20e eeuw.
6. [-] Alister E. McGrath – C.S. Lewis. Excentriek genie, onwillige profeet; uitg. Groen Heerenveen, 2013; 464 blz., 24,95 euro, ISBN 978908897072
7. [-] Alex Koss – The Rest Is Nois [2013] Van R. Strauss tot John Adams.
8. [-] Florian Illies – 1913; het laatste gouden jaar van de twintigste eeuw; uitg. Atlas Contact, 24,95 euro.
9. [-] Jonas Winterland – Mensen zijn gemaakt van dun papier [2013]
10. [-] Jesús Carrasco – De vlucht; uitg. Meulenhoff Amsterdam, 2013, 208 blz., 16,95 euro
11. [10] Billy Graham – Bijna Thuis, over ouder worden, sterven en de vereniging met God, uitgeverij Gideon, Hoornaar ISBN 9789059990197
12. [-] Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld red. – Ongemakkelijke teksten van Paulus; uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam, 2012, 256 blz. , 15,90 euro
13. [-] Sofi Oksanen – Als de druiven verdwijnen, uitg. Anthos Amsterdam, 380 blz., 19,95 euro.
14. [-] José Saramago – Bovenlicht; uitg. Meulenhoff, 2013, 19,95 euro.
15. Arie Zwiep – Tussen tekst en lezer II, Historische inleiding in de hermeneutiek; uitg. VU press Amsterdam, 39,95 euro
16. [1] Geert Mak – Reizen zonder John, op zoek naar Amerika, uitgeverij Atlas Contact 2012, ISBN 9789045020846
De Financial Times verwoord het voortreffelijk: Geert Mak is de geschiedenisleraar die we allemaal graag hadden willen hebben! In het najaar van 1960 reist John Steinbeck samen met zijn poedel Charley dwars door het toenmalige Amerika en doet verslag. De reis gaat van Washington naar de grens met Canada en dan van de oostkust naar de westkust, langs de Stille Oceaan naar New Mexico, Texas weer terug naar Washington. Mij bleven bij de beschrijvingen van Maine; Oregon en Texas, maar het hele boek is adembenemend goed, hij probeert de ziel van de Amerikaan te begrijpen en legt ook uit waarom men tegen de eigen materiele belangen in , toch stemt op de partij van de superrijken.
17. [2 ] Frits van Oostrum – wereld in woorden, een geschiedenis van de Nederlandse literatuur : 1300-1400, uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 600 blz., 2013.
Over o.a. Jan van Ruusbroeck en Jan Moritoen [Egidiuslied].
18. [3] Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, uitgeverij Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, ’s Gravenhage/ BV Liedboek Zoetermeer 2013
Er zijn veel verschillende uitgaven, met elk een apart ISBN nummer van het in de volksmond geheten Nieuwe Liedboek, dat vooral in de PKN kerk volop gebruikt zal worden. Met de Psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Zelf heb ik de luxe editie blauw aangeschaft.
19. [-] Monica Wesseling – Waarom krijgt een specht geen koppijn? Uitgeverij Trion Natuur, 128 blz., 12,95 euro
20. [5] Richard Platt – Duivels onder elkaar, een diabolische correspondentie in de traditie van C.S. Lewis. Uitgeverij Brevier, 2013, ISBN 9789491583063
C.S. Lewis de schrijver van onder andere het bekende Narnia en Brieven uit de Hel. Platt schrijft voor het literaire tijdschrift Slightly Foxed. Hij schreef dit boek als een eerbetoon aan C.S. Lewis.
21. [6] Bernlef – Onbewaakt ogenblik
22. [-] Ria Borkent & Jaap de Gier [red.] - Schriftgedichten, poëzie van het kerkelijk jaar
23 [-] Paola Giordano - Het menselijk lichaam; uitg. De Bezige Bij Amsterdam 2013 , 19,90 euro ISBN 9789023477679351
24. [-] Reiny de Fijter [red.] - In gesprek over bidden; uitg. Plateau, 128 blz. , 14,95 euro
25. [7] Bernlef – Help me herinneren [verhalenbundel]
26. [8] Oek de Jong – Pier en Oceaan , Uitgeverij Atlas Contact, 805 blz. , 39,95
27. [9] Cees Nooteboom – Brieven aan Poseidon, uitgeverij De Bezige Bij, 255 blz. , 19,90 euro
28. [11] Joël Voordewind – Ben Ik Nou Gek?

Ben ik nou gek? biedt een blik op zijn worsteling en gedreven inzet voor onder andere jongeren, asielbeleid, de ontwikkelingshulp, geloofsvervolgden en vluchtelingen.

'Elke drie seconden sterft een kind van de honger, terwijl in het Westen mensen aan overgewicht lijden. We zijn tegen mensenhandel en uitbuiting van vrouwen, maar vinden

Joël Voordewind (1965) is lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie sinds 2006. Hij was voorheen werkzaam voor de PvdA en voor de hulporganisaties Dorcas en Amnesty International. Eerder werkte hij in Irak en Brazilië. Hij studeerde politicologie aan de VU (Internationale Betrekkingen). Joël is getrouwd en vader van twee kinderen.

Boekgegevens:
Ben ik nou gek?
Idealen in crisistijd
Voorwoord door Jan Pronk
Joël Voordewind
ISBN 978-90-6353-625-1
Paperback, 264 blz.

Na zes jaar Kamerlidmaatschap ging Joël Voordewind (ChristenUnie) het zich steeds vaker afvragen: ben ik nou gek? In dit boek schrijft hij over de selectieve verontwaardiging die hij in zijn Kamerwerk tegenkomt en hoe hij daar als christelijk politicus mee omgaat. "We zijn tegen het doodknuppelen van zeehondenbaby's, maar laten wel toe dat 30.000 ongeboren kinderen geaborteerd worden. Dan vraag ik me af: ben ik nou gek?"
29. [12] Sylvain Tesson – Zes maanden in de Siberische wouden, uitgeverij Arbeiderspers, Utrecht/Amsterdam , 225 blz., 19,95 euro
30. [13] A. van de Beek – Lichaam en Geest van Christus, de theologie van de kerk en de Heilige Geest. Uitgeverij Meinema Zoetermeer, ISBN 9789021143101, 556 blz. , 34,50 euro
Een bijzonder boek in zijn dogmatische reeks over Cyprianus: alleen heil in de kerk; de Reformatie als schisma en de gewenste terugkeer naar de kerk van Rome, en verder over homoseksualiteit wat hij zonder voorbehoud toestaat, aldus Trouw d.d. 11.07.2012
31. [14] Gerard de Korte – Hartelijk Katholiek
32. [15] Cees Nooteboom – Licht Overal , uitgeverij de Bezige Bij, Amsterdam 2012, 19,90 euro, 80 blz. ISBN 9789023474685
Enkele citaten: Hoeveel verhalen er ook zijn, er is altijd maar één geschiedenis, onkenbaar, onherkenbaar voor slachtoffers en daders.
‘ Die we niet zijn/die we zelf zijn Die over de woorden is/die in de woorden is. Die naast de gedachte is/die de gedachte is. Wie legt het spoor/in het witte zaad/van de bladzijde? Wie legt het uit?’
33. [16] Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij
34. [17] Lex Boot – Kleine gids voor christelijke meditatie, juli 2012, uitgeverij Boekencentrum, ISBN 9789023926481
Over onthaasten o.a. over Taizé als één van de vormen van, in 14 meditaties.
35. [18] Jacob Kamphuis & Fred van Lieburg – Geboeid door Piet Baltus, Twee opstellen rond de theologie van Abraham Kuyper, uitgeverij Woord en Wereld, Haren 2012, 64 blz. , 10,75 euro ISBN 97890816868
36. [19] Robert MacFarlane – De oude wegen [2012], uitgeverij Bezige Bij, 24,90 euro
Natuurmeditaties
37. [20] Barbara Kingsolver – Vlieggedrag, uitgeverij Atlas Contact Amsterdam, 480 blz., 19,95 euro
38. [23] Arie Slob – Altijd in beweging
Een uitgave van uitgeverij Ark Media te Amsterdam. Zie de recensie in het Reformatorisch Dagblad d.d. 18.11.2011. Staat ook op Nieuw.us bij politiek: ChristenUnie.
39. [25] Chad Harbach – De Kunst van het Veldspel, Uitgeverij De Bezige Bij, 527 blz.
Een getalenteerde honkballer raakt zwaar geblesseerd en vijf levens nemen een totale wending. Volgens het Parool een literaire sensatie!
40. [27] David Vann – Aarde, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 288 blz. , 19,90 euro
Van deze opmerkelijke schrijver verscheen eerder Legende van een zelfmoord en Caribou Island. Net als deze derde telg geen vrolijke boeken maar wel indringend, ook als je de levensbeschouwing van de schrijver niet deelt.
41. [29] Sergio Rubin & Francesca Ambrogetti – Paus Franciscus, uitgeverij Adveniat Geloofseducatie, 17,50 euro, 2013
42. [30] Julian Barnes – Alsof het voorbij is, uitgeverij Atlas, 158 blz., 18,95 euro.
43. [35] Francis Spufford – Dit is geen verdediging
44. [36] Korneel de Rynck – De tuin van Tito
Een reis langs de spoorlijn Belgrado [Beograd] – Sarajevo. EPO, Berchem, ISBN 9789491297069, 320 blz., 24,50 euro. Volgens de recensie in Trouw d.d. 19.11.2011 leeft Joegoslavië op een andere manier verder. De Balkan bekeken vanuit een open mind, zonder vooroordelen en vanuit het perspectief van de treinreis.
45. [39] Simon Sebag Montefiore – Jeruzalem
De biografie. Uitgeverij Nieuw Amsterdam komt in 2011 met dit prachtige boek over de geschiedenis van een stad. Misschien wel dé stad?!
46. [41] Pieter Steinz – Macbeth heeft echt geleefd, een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden.
Het boek gaat o.a. over Friedrich Schiller n.a.v. de Zwitserse boer uit het toneelstuk Wilhelm Tell. Ook Koning Arthur komt aan bod.
47. [42] Gerben Haitink – Golfslag van de tijd
Een boek wat aandacht heeft voor de nieuwe vormen van religiositeit in Nederland, waarbij ook aandacht voor de immigratiekerken en de Pinksterbeweging. Een boek van uitgeverij Kok voor 19,95 euro. Onlangs in de Nacht van de
48. [47] Gonqala M. Tavares – Jeruzalem
49. [-] John Flanagan - De Grijze Jager - deel 12: De koninklijke leerling; uitg. Gottmer 2013 ISBN 9789025754150
50. [50] Maurice Swirc – Altijd Mazzel. Een wereldreis langs Joodse gemeenschappen.
Log in om een reactie te plaatsen.
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties