Nieuw.us | Religie

Counter

Religie
Sat. 12/03/2016 — Lodewijk Den Breejen
Ruim zes jaar geleden verscheen er een boekje over de relatie tussen de Protestantse kerken en de Rooms Katholieke Kerk Onlangs is bisschop de Korte van Groningen/Leeuwarden benoemd tot bisschop van Den Bosch en zal op 11 mei geïnstalleerd worden. Het is interessant om de insteek van de nieuwe bisschop van Den Bosch kort weer te geven. Hoe kijkt deze bisschop én toptheoloog aan tegen de rol van de Rooms Katholieke Kerk in een veranderende wereld? De Korte noemde het ergens: open orthodoxie.

Geloof

- Mijn geloof is het geloof van de Kerk. Via ouders, priesters, leraren en andere parochianen doorgegeven. Zij hebben mij in verbinding met God gebracht.
- Het gaat in mijn geloof over de drie-enige God. In de kracht van de Geest kan ik via de Zoon het hart van de Vader bereiken. Het gaat om relationeel geloof.
- Deze God leer ik kennen via de Heilige Schrift. De Bijbel vormt het menselijke getuigenis van Gods openbaring. We moeten open staan voor wetenschappelijk onderzoek naar deze teksten.
- Deze God is voor mij de God van de uittocht en van het verbond en van de Schepping.
- Het geloof in incarnatie [menswording] impliceert dat Gods openbaring in Jezus Christus het kloppende hart vormt van de Bijbel.
- Gods openbaring in Christus gaat in de kern over de verzoening van onze zonden, over het doorbreken van de macht van de doden en het leven in dienstbare navolging.
- De Kerk, als wereldwijde gemeenschap rondom Jezus Christus is geroepen om sacrament van de wereld te zijn. Naar belofte wordt de Kerk door Gods Geest ‘bij de waarheid’ gehouden.
- Er bestaat een nauwe band tussen Eucharistie en diaconie. Christus is niet alleen aanwezig in het sacrament maar ook in de naaste, in het bijzonder in de arme en kwetsbare mens.
- Maria is voor mij de belangrijkste heilige. Zij is moeder van de Heer en tegelijk het grote voorbeeld van waarachtig christelijk leven.
- Ik leef vanuit de hoop op een thuiskomen bij God en de voltooiing van het koninkrijk van gerechtigheid en vrede.
Schrift en Traditie

- Binnen de RKK wordt de Bijbel vanouds altijd gelezen binnen de kerkgemeenschap.
- De Kerk gaat aan de Schrift vooraf. De rooms-katholiek leest en interpreteert de Heilige Schrift in het licht van de kerkelijke traditie.
Paus

- De positie van de paus binnen het geheel van wereldwijde christelijke gemeenschap blijft in het theologische gesprek met de Protestantse – en Oosters Orthodoxe christenen een spannend thema.
- Misschien komt er in de nabije toekomst meer ruimte voor herkenningen en erkenning als de paus een van zijn mooiste titels, dienaar van de dienaren Gods consequent invulling geeft.

Gerard de Korte & Willem Ouweneel – Rome en Reformatie. Overeenkomsten en verschillen na 500 jaar Hervorming. Uitgeverij Medema Heerenveen 2010 ISBN 9789063535834
Wed. 04/03/2015 — Lodewijk Den Breejen

Hoofdstuk 1: Inleiding Antropologische filosofie

Filosofische antropologie: vanuit je verstand de mens proberen te doorgronden.

Psychologie: Het innerlijke leven: kennen, voelen, streven en het gedrag van de mens.

Biologie: leer over levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen.

Medische wetenschap: over ziektes en afwijkingen die invloed hebben op het menselijke functioneren, zowel lichamelijk als psychisch, met als doel: gezondheid of het verzachten van symptomen of het voorkomen van ziekte e.d.

Psychiatrische wetenschap: is letterlijk: geneeskunde van de ziel; het gaat om preventie [voorkomen], onderzoek, diagnostiek en behandeling [therapie] met als doel: verlichting van lijden en zo mogelijk vergroten van het welbevinden.

Sociologie: over het menselijke gedrag en ruimer over de sociale, politieke, religieuze en economische aspecten van de samenleving, met als doel vooral de inrichting, de veranderingen en de sociologische problemen in kaart te brengen. Voorbeeld van dit laatste punt de zogenaamde multiculturele samenleving.

Artificiële intelligentie: onderscheiden van wezenlijke inhouden van [veel] verstand; artefact is letterlijk: kunstmatig gemaakt.

Ontrafelen. Uit elkaar halen van in dit geval intelligentie.

Geesteswetenschappen: de geestesproducten van de mens: talen; geschiedenis; filosofie; muziek; cultuur; kunst en theologie
.
Geschiedenis: feiten en gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.

Literatuur: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze wereldwijd waarde hebben.

Theologie: godsleer of godgeleerdheid; hoe mensen en [heilige] geschriften over God en goeden schrijven en spreken.

Objectiviteit: op feiten gericht; zonder persoonlijke invulling.

Sciëntisme: natuurwetenschap is de basis van alle uitleg over de wereld en het menselijke leven.

Polemiek: discussie, debat.

Medium: overdragen van kennis door bemiddeling, communicatie.

Metafoor: beeldspraak gebaseerd op vergelijking, waarbij een woord in een niet letterlijke betekenis wordt gebruikt.

Tabula rasa: onbeschreven blad, er is geen sprake van aangeboren kennis.

Enkelvoudige metafoor: één betekenis

Meervoudige metafoor: verschillende betekenissen

Intuïtie: vorm van direct weten zonder dat men dit beredeneerd heeft.

Determinatie: identificeren; vastleggen

Religie: één van de vele vormen van zingeving; het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Hoofdstuk II: Verstand, Intuïtie en gevoel
Onbewuste: alles wat wel in mijn denk- en gevoelsysteem aanwezig is, maar waar ik mij niet van bewust ben.

Substantiedualisme: lichaam en geest staan los van elkaar.

Epifenomentalisme: het mentale of geestelijke is een bijproduct van het lichamelijke.

Monistisch: alles kun je samenbrengen in één principe [denken, voelen, handelen].

Eliminatief materialisme: teruggebracht tot materie, lichaam; geen geest.

Substantie monisme: één dieperliggende substantie waarvan geest en lichaam onderdeel zijn.

Hoofdstuk III: Embodied mind

Embodied mind: Geest en lichaam zijn te vaag, alle processen hebben effect op de hersenen, darmen, zenuwen, hormonen, bloeddruk, hartslag, huidweerstand enz.

Plato: Griekse filosoof die het lichaam zag als de kerker van de ziel.

Neurowetenschappen: gaat over alle onderdelen van het zenuwstelsel.

Functionalisme: kijkt enkel naar de functies van een bepaald systeem, bijvoorbeeld een computer. Er is geen sprake van zelfwaarneming omdat het lichaam niet belangrijk hoeft te zijn, het gaat om het proces.

Emerging property: komt voort uit een vorm van zelforganisatie, bijvoorbeeld groepsgedrag.

Connectionisme of embodied intelligence: lichaam is centrum van ordening en activiteit. Het orientatiepunt voor beschrijving van de beleefde werkelijkheid.

Computationele model: gaat uit van het brein [cognitivistisch].Thu. 25/12/2014 — Lodewijk Den Breejen
Etheist Mind, Humanist Heart

De 10 geboden van het Atheïsme:

1. Wees open van geest en wees bereid je overtuigingen te ondersteunen met nieuw bewijs.

2. Streef ernaar te geloven in wat het meest waarschijnlijk waar is en niet te geloven in wat je als waarheid wenst.

3. De wetenschappelijke methode is de meest betrouwbare manier om de natuurlijke wereld te begrijpen.

4. Ieder persoon heeft het recht te beslissen over zijn eigen lichaam.

5.     God is niet nodig om een goed persoon te zijn of om een compleet en betekenisvol leven te leiden.

6. Wees je bewust van de gevolgen van al je daden en besef dat je ervoor verantwoordelijk bent.

7. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden en zoals je redelijkerwijs kunt verwachten dat je behandeld wordt. Denk aan andermans perspectief.

8. Wij hebben de verantwoordelijkheid om anderen, ook toekomstige generaties, te helpen.

9. Er is niet één manier om goed te leven.

10. Laat de wereld achter als een betere plek dan hoe hij was toen je hem aantrof.  
Wed. 05/02/2014 — Lodewijk Den Breejen
De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de landelijk overkoepelende organisatie van meer dan veertig boeddhistische centra in Nederland en is steeds vaker aanspreekpunt op het gebied van boeddhisme in Nederland. Via deze site willen wij je meer informatie geven over het boeddhisme, de geschiedenis van het boeddhisme, verschillende stromingen die er zijn, boeddhistische organisaties die bij de BUN zijn aangesloten, meditatiemogelijkheden in Nederland, boeddhistische activiteiten, lezingen en bijeenkomsten.
More»
Fri. 02/11/2012 — Lodewijk Den Breejen
Goed leesbare nieuwe vertaling van de Bhagavad Gita


'Vervul daarom voortdurend zonder gehechtheid uw noodzakelijke plicht, want doet de mens ongehecht zijn plicht, dan bereikt hij het hoogste'

Hoewel het een relatief klein werk is (699 korte verzen) heeft de Bhagavad Gita in de loop der tijden een aantal 'grote' bewonderaars gekend. Aldous Huxley zag er een goed voorbeeld van de Eeuwige wijsheid in, omdat de Bhagavad Gita de blijvende kern van het bestaan achter de steeds veranderende wereld der verschijnselen verwoordt. Ook Goethe en Mahatma Gandhi kunnen tot de bewonderaars van dit beknopte werk gerekend worden.
De Bhagavad Gita is hier in Nederland het meest verspreid (en bekend geworden?) door de Hare Krishna beweging die ze tegen elk aannemelijk bod (een zelf te bepalen donatie) te koop aanbood in stations en op drukke winkelstraten.
Bij Panta Rhei verscheen een nieuwe vertaling van Erik Mossel. Een reden om ons wat meer te verdiepen in de Bhagavad Gita.
More»
Wed. 04/04/2012 — Lodewijk Den Breejen
Bevrijding, een zaak voor (n)u!

Op zes april aanstaande vieren joodse mensen Sederavond, het begin van Pesach, een feest dat zeven dagen duurt. Van oudsher worden de joden herinnerd dat ze ooit slaven waren, maar daarna gelukkig bevrijd. Gedurende zeven dagen wordt er in joodse gezinnen alleen matses (ongezuurde broden) gegeten en daarnaast orden alle etenswaren waar gist in zit of die resultaat zijn van een gistingsproces, gemeden.
More»
Fri. 02/03/2012 — Lodewijk Den Breejen
Erik Borgman

Vindplaatsen van religie

1. Om religie te herkennen, is een beeld van religie nodig. Op dit moment is het heersende beeld van religie zeer uiterst problematisch. Algemeen wordt religie gezien als vreemd, zich uitend in gedrag dat afwijkt van dat van normale mensen. Dit bemoeilijkt in hoge mate dat leerlingen zich met religie identificeren en zich in religieus gedrag herkennen. Kennis van religie wordt als vanzelf ontvangen als kennis van 'de ander', niet aan kennis van henzelf. Daarmee verdwijnt waar het bij religie om gaat buiten beeld. Het is daarom niet voldoende leerlingen dat wat 'iedereen' als religie herkent te laten begrijpen, maar het beeld van religie moet zelf ter discussie komen.
More»
Sun. 17/07/2011 — Lodewijk Den Breejen
Wikipedia:

Moses Mendelssohn

Moses Mendelssohn (Kopergravure naar een schilderij van Anton GraffMoses Mendelssohn (Dessau, 6 september 1729 - Berlijn, 4 januari 1786) was een Duits-Joods filosoof tijdens de Verlichting. Hij was voortrekker van de Joodse Verlichting, de Haskala.
More»
Wed. 29/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Reformatorisch Dagblad 25 juni 2011

Kerkleiders: Secularisatie is bedreiging: Evangelisatiecongres Kaapstad 2010

Kerkelijk leiders op het Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad (Zuid-Afrika) in oktober vorig jaar, zien secularisatie en materialisme als de grootste bedreigingen voor het christendom.
Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Pew Forum, dat deze week naar buiten is gebracht.
More»
Thu. 23/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
John Wesley.

John Wesley was an Anglican minister (until the day he died), a founding member of a group that came to be called Methodist, a great revivalist, and an avid defender of Arminian Theology. Shortly after Wesley and his small band of friends began to meet at Oxford to read the Church Fathers, pray, study scripture and fast, they began receiving criticism from ‘outsiders’ (mostly the religious elite) and terms such as ‘Holy Club’, ‘The Enthusiasts’, ‘The Reforming Club’ or ‘The Methodists’ was used to describe them with the intent to be derogatory (Wesley always embraced those terms, and Methodist stuck).
More»
Sun. 19/06/2011 — Lodewijk Den Breejen
Opwekking Magazine Mei 2011

Dr. Billy Graham vond het ondanks zijn hoge leeftijd nodig om te reageren op het boek 'Love Wins' van de voorganger van de Mars Hill Church, Grand Rapids USA. Bell zegt: 'God wil niet dat we naar de hel gaan. Als we ernaartoe gaan, is dat enkel het gevolg van onze koppige houding om God uit ons leven te houden.' More»
Sun. 29/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Kerk In Nood, mei 2011

Een kleine groep met een grote missie

De grootste gevaren waar het Christendom in het Midden-Oosten aan bloot staat, zijn de massale emigratie, het ontbreken van godsdienstvrijheid en het tekort aan onderwijs. Grote delen van de bevolking hebben afgelopen maanden in de gehele regio gedemonstreerd voor hervormingen en betere leefomstandigheden. Of dit voor de christenen een verbetering met zich meebrengt, moet de tijd leren.
More»
Thu. 19/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad 19 mei 2011

Nieuwe spiritualiteit overschat

Vormen van nieuwe spiritualiteit buiten het traditionele christendom hebben in ons land geen kentering gebracht in het secularisatieproces.

Dat stelt Joep de Hart, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in het boek Zwevende gelovigen (uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam) dat donderdag wordt gepresenteerd. Daarin onderzoekt hij vormen van oude religie, vooral het afkalvende christendom, in relatie tot de opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit. Daarbij kan gedacht worden aan een holistische visie, persoonlijke belevingen en het volgen van spirituele cursussen. Maar ook aan astrologie, helderziendheid, spiritisme en het bezoeken van paranormale beurzen.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
David Maasbach is de pastor van het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag. Ook heeft God hem de leiding toevertrouwd over het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Zijn krachtige bediening heeft vele mensen in Nederland en over de gehele wereld bemoedigd en veranderd door predikingen, tv-uitzendingen, boeken en evangelisatielectuur.

Biografie
David Maasbach, geboren te Gouda in 1959, is de oudste zoon van de bekende evangelist Johan Maasbach en zijn vrouw Willy. Als jonge man verliet David de grafische school om full-time te gaan werken in de drukkerij van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag. Hij werd door de jaren heen een bekwame drukker en heeft vele christelijke boeken, traktaten, folders en dergelijke uit de persen laten rollen.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad, 28 april 2011

David Wilkerson komt om bij auto-ongeluk

Woensdagavond is de bekende evangelist David Wilkerson om het leven gekomen bij een auto-ongeluk.

Wilkerson reed in Texas, kwam door onopgehelderde oorzaak op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een vrachtwagen met oplegger. Wilkersons vrouw Gwen was ook betrokken bij het ongeluk en is, net als de vrachtwagenchauffeur, opgenomen in het ziekenhuis.
More»
Mon. 09/05/2011 — Lodewijk Den Breejen
Nederlands Dagblad 9 mei 2011

Jan Zijlstra geneest niet, maar maakt slachtoffers

Het is naïef om jongeren op het Xnoizz Flevofestival deze zomer bloot te stellen aan een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Diens halve waarheden zijn allesbehalve pastoraal. Mijn eigen man was slachtoffer.
Enige tijd geleden is mijn man overleden na jarenlang bij Jan Zijlstra in genezingsdiensten te zijn geweest.

In het ND werd pas melding gemaakt van een genezingsdienst op het Xnoizz Flevofestival. Al jarenlang wordt tijdens dit festival over gebedsgenezing gediscussieerd en komende zomer is er op dit festival voor het eerst een genezingsdienst. Jan Zijlstra uit Leiderdorp zal voorgaan.
More»
Sat. 23/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
Pasen

door Ida Gerhardt [1905-1997]

'Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag,
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.'

Uit: Verzamelde Gedichten, 2001
More»
Thu. 21/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
ISLAMITISCHE UITDRUKKINGEN

BEGROETINGEN
Moslims begroeten elkaar met assalaamoe 'aleikoem', waarop als reactie volgt: wa 'aleikoem assalaam'. De groet betekentrede zij op (met) je.
De meeste christenen in het Midden-Oosten gebruiken dit echter niet omdat ze dan als moslim overkomen. Zij (en ook moslims) gebruiken de meest neutrale groet marhaban (welkom; het Turkse merhaba is meer 'hallo' en bij vertrek: maá salaama.
More»
Thu. 21/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
'Religies ten dode opgeschreven in Nederland'

ANP - 22 maart 2011

DALLAS - De secularisatie is onomkeerbaar in een aantal Westerse landen, waaronder Nederland. Dat meldde de Britse omroep BBC dinsdag op basis van onderzoek, dat is gepresenteerd tijdens een wetenschappelijk congres in de Amerikaanse stad Dallas.

Een team van wetenschappers heeft de bevolkingsregisters van negen landen (Nederland, Ierland, Tsjechië, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland) onderzocht. Deze landen vragen burgers bij bevolkingsonderzoek of ze zijn ingeschreven als lid van een geloofsgemeenschap.
More»
Thu. 21/04/2011 — Lodewijk Den Breejen
DE JOODSE KEUKEN

Het joodse woord voor spijswetten is kasjroet. Kosjer (geschikt) vlees/ eten doet men om twee redenen:

1. Bevorderd de gezondheid.
2. Is heiligmakend, dus geestelijk genezend.

Wat eet men wel/ niet?

1. Landdieren: herkauwers met gespleten hoeven mag men wel eten. Denk hierbij aan koeien, schapen, herten en geiten. Zie voor een nadere onderbouwing de thoratekst Deuteronomium (tweede wetgeving) hoofdstuk 12.
More»
Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren
Wachtwoord vergeten
Account activeren
Wie is er online
Er zijn op het moment 0 gebruikers online
Recente blogposts
Meer
Recente reacties